OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového systému obchod.sme.sk je spoločnosť Petit Press, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253, DIČ: 2020278766, IČ DPH: SK2020278766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka číslo  2471/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky obchod.sme.sk.

Vymedzenie účelu spracovania osobných údajov

-      vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b),

-      doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

-      potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty,

-      evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke obchod.sme.sk,

-      evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,

-      zasielanie e-mailových správ o novinkách a akciách.

Rozsah zhromažďovaných osobných údajov

Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich zákazníkov iba v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na splnenie záväzku. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku zákazníka.

Tretie strany, ktorým budú osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem partnerských kuriérskych spoločností v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti:

- ReMax Courier Service, spol. s r.o., Cikkerova 2 Bratislava 841 05

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica.

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určená iná kuriérska spoločnosť, ktorej názov a sídlo nie je možné dopredu určiť.

Získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme.

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Práva a povinnosti zákazníka (dotknutej osoby)

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

-      Potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané.

-      Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

-      Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

-      Zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

-      Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

-      Likvidáciu jej osobných údajov.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. elektronickou poštou na adrese obchod@petitpress.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.